klachtenregeling

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen J.M. van der Linden Advocatuur en de cliënt.
 2. De heer mr. J.M. van der Linden draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.
 3. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens J.M. van der Linden Advocatuur vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 3. Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt via de website van J.M. van der Linden Advocatuur. De heer mr. J.M. van der Linden wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 5. Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt J.M. van der Linden Advocatuur benadert met een klacht, dan wordt de klacht behandeld door de heer mr. J.M. van der Linden.
 2. De heer mr. J.M. van der Linden stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en zal trachten tot een oplossing te komen met cliënt.
 3. De heer mr. J.M. van der Linden handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. De heer mr. J.M. van der Linden stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de heer mr. J.M. van der Linden het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De heer mr. J.M. van der Linden neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden 

De heer mr. J.M. van der Linden is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht, houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht en houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8. Klachtregistratie

 1. De heer J.M. van der Linden registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De heer mr. J.M. van der Linden brengt jaarlijks verslag uit over de afhandeling van de klachten en zal onderzoeken hoe nieuwe klachten voorkomen kunnen worden, alsmede hoe procedures verbeterd kunnen worden.