Algemene voorwaarden

Definities

J.M. van der Linden Advocatuur: de eenmanszaak van mr. J.M. van der Linden, gevestigd te Leiden.
Opdrachtgever: de contractspartij van J.M. van der Linden Advocatuur.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen J.M. van der Linden Advocatuur en een opdrachtgever waarbij J.M. van der Linden Advocatuur werkzaamheden verricht of zal verrichten, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door J.M. van der Linden Advocatuur. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Derden

Bij de uitvoering van een opdracht is J.M. van der Linden Advocatuur gerechtigd om derden in te schakelen. De kosten van deze derden komen ten laste van de opdrachtgever. J.M. van der Linden Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. J.M. van der Linden Advocatuur zal bij inschakelen van derden zorgvuldig te werk gaan en hierover in overleg treden met de opdrachtgever.

Declaratie

Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, dan verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het bedrag dat openstaat een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

J.M. van der Linden Advocatuur is gerechtigd op ieder moment betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Het is J.M. van der Linden Advocatuur toegestaan haar werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke is met het voldoen van een declaratie of een voorschot. De opdrachtgever wordt van tevoren hierover schriftelijk in kennis gesteld.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van J.M. van der Linden Advocatuur voor schade jegens de opdrachtgever , is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico  conform de polisvoorwaarden.

Indien om welke reden dan ook krachtens de hierboven genoemde verzekering geen uitkering  plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, met een maximum van € 10.000,–

Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens J.M. van der Linden Advocatuur vervalt in ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Derdengelden

J.M. van der Linden Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen omdat geen gebruik wordt gemaakt van een Stichting Derdengelden.

Privacy

J.M. van der Linden Advocatuur verwekt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement is te raadplegen op de website van J.M. van der Linden Advocatuur.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen J.M. van der Linden Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en J.M. van der Linden Advocatuur zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.